Jeugd in Nederland

Jeugd, het is een term die je vaak langs hoort komen. Bijvoorbeeld wanneer er gesproken wordt over de jeugd van tegenwoordig of hangjeugd. Maar wat betekent jeugd eigenlijk precies? Strikt genomen is de jeugd een periode in iemands leven. Maar vaak wordt met jeugd de periode tussen de kindertijd en volwassenheid bedoelt. Er is geen harde leeftijdsgrens over wanneer iets jeugd is en wanneer niet. Het is voor veel personen verschillend en daardoor lastig af te bakenen.

Er zijn wel een aantal rechten die over de hele wereld worden geassocieerd met jeugd. Wat te denken van bijvoorbeeld de leeftijdsgrens voor het drinken van alcohol of het gokken in een online casino, Ook volwassene kunnen zich soms jeugdig gedragen, gaan we flipperen of gokken. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende landen in de wereld wat betreft deze leeftijdsgrens. In Oostenrijk mag je bijvoorbeeld al vanaf je zestiende een biertje of wijntje drinken terwijl dit in Amerika vaak pas vanaf je 21e is toegestaan.

Ook de leeftijd waarop je mag stemmen of je rijbewijs mag halen is een belangrijk recht voor de zogeheten jeugd. In veel landen mag je vanaf je 18e stemmen en rijden maar dit is soms ook al vanaf je zestiende of pas vanaf je 21e. Ook de leeftijd waarop je legaal kunt werken is een belangrijk verschil tussen jeugd in verschillende landen. Dit is de minimale leeftijd die je moet hebben om een arbeidscontract in de wacht te kunnen slepen. Voor sommige zware of gevaarlijke beroepen kan deze grens extra hoog worden gelegd.

Met betrekking tot jeugd worden ook sociaaleconomische problemen zoals jeugdwerkloosheid aangehaald. Volgens officiële cijfers heeft deze jeugdwerkloosheid in de Europese Unie inmiddels een nieuw hoogtepunt bereikt met 22,5%. Door veel beleidsmakers in verschillende landen wordt een hoge jeugdwerkloosheid als een groot probleem gezien. De jongeren die werkloos zijn doen immers niet de door veel bedrijven zo gewenste werkervaring op.

Jeugdbeleid in Nederland

Laten we inzoomen van de jeugd in de hele wereld naar de jeugd in Nederland. In de laatste jaren is er op het gebied van jeugdbeleid in Nederland het nodige veranderd. Door de decentralisatie van de jeugdzorg zijn nu niet langer de centrale overheden maar de gemeenten verantwoordelijk voor het beleid op dit gebied. De jeugdzorg omvat het hele gebied van zorg voor kinderen, jongeren en families die het nodig hebben. De gemeenten regelen door de decentralisatie het hele spectrum van service voor kinderen, jongeren en families.

De zorg voor jonge mensen dient sowieso van hun geboorte tot hun 18e levensjaar. Voor de verandering van het jeugdbeleid in 2015 was de jeugdzorg voor een groot deel een zorg van de twaalf provincies in Nederland. De gemeenten deden voor 2015 slechts de preventieve universele diensten. Na het tot stand komen van de nieuwe kind en jeugd wet is aan deze tweedeling dus een einde gekomen en heeft de gemeente alle verantwoordelijkheden op zich genomen. Dit bleek wel een grote transitie van financiële en administratieve verantwoordelijkheden die niet geheel zonder moeilijkheden is verlopen.

Wetgeving omtrent jeugdzorg in Nederland

De belangrijkste wet op gebied van jeugdzorg is dus de Jeugdwet die in 2015 is aangenomen. Het belangrijkste deel van deze wet bepaalt dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld het naar beneden brengen van het aantal kinderen in de speciale zorg. Ook moet preventieve en vroege interventie bij zorgproblemen in de vorm van ondersteuning worden uitgebouwd. Daarnaast moet het gebruik van sociale netwerken worden ondersteund.

Een andere wet van belang is de WMO ofwel wet maatschappelijke ondersteuning uit 2015. Deze wet houdt gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van sociale ondersteuning en het bijdragen van alle burgers in alle facetten van de samenleving. Ook de participatiewet uit 2015 is van belang voor de jeugd in Nederland. Deze wet moet zorgen voor meer betrokkenheid van jeugd bij het oplossen van ontwikkeling- en gedragsproblemen in de maatschappij. Tenslotte is de wet passend onderwijs een belangrijke wet voor de jeugd in Nederland. Deze wet verplicht scholen om kinderen zoveel mogelijk in een normale vorm van onderwijs toe te laten. Kinderen met bijvoorbeeld een afwijking of gedragsstoornis moeten dus zoveel mogelijk in het normale onderwijs worden onderwezen.

Feiten en weetjes over de jeugd in Nederland

Onderwijs is als we kijken naar jeugd en jeugdzorg een belangrijk onderdeel. De overheid moet er immers volgens velen voor zorgen dat ieder kind in Nederland passend onderwijs krijgt. In Nederland kun je vanaf de leeftijd van 4 jaar naar school. 95% van alle kinderen gaat ook daadwerkelijk naar school als ze 4 jaar oud zijn. Je bent in Nederland leerplichtig vanaf je 5e tot je 16e levensjaar. Als je op je 16e nog geen zogeheten startkwalificatie hebt behaald geldt deze leerplicht zelfs tot de 18e verjaardag.

Van de 17 miljoen Nederlanders waren er in 2015 maar liefst 4,9 miljoen jong. Deze 4,9 miljoen jonge Nederlanders woonden verspreid over 2,3 miljoen verschillende huishoudens. Dit betekent dat er in een huishouden met jonge Nederlanders gemiddeld iets meer dan 2 jongeren woonden. Van de kinderen in Nederland had in 2015 ongeveer een kwart een immigratie achtergrond. Van alle kinderen in Nederland groeit ongeveer 15% op in een zogeheten eenoudergezin.

Tevredenheid onder jeugd in Nederland

Op het gebied van jeugdzorg en educatie lijkt zo op het eerste oog alles goed geregeld in Nederland. Belangrijk is natuurlijk echter hoe de jeugd daar zelf over denkt. Over het algemeen is dit beeld ook als positief te beoordelen afgaand op een onderzoek van het HBSC. De Nederlandse jeugd beoordeelt zichzelf bijvoorbeeld als gezond, dit geldt voor 89% van de kinderen op de basisschool en 85% van de jongeren op de middelbare school. Ook de algemene tevredenheid over het leven is onder Nederlandse jongeren redelijk hoog. Het gemiddelde cijfer dat kinderen op de basisschool hun leven geven is namelijk een 8,2. Voor jongeren op de middelbare school is dit cijfer iets lager namelijk een 7,6. Over het algemeen valt te zeggen dat ruim 85% van de Nederlandse jeugd opgroeit onder prettige omstandigheden. Deze groep groeit op met normale ontwikkelingsmogelijkheden en zonder professionele hulp of zorg nodig te hebben.